சர்க்கரை நோய்க்கு மூலிகை மருந்தெல்லாம் கட்டுபடுத்தாது என்று சொல்லும் ஆங்கில மருத்துவர் எழுதி தரும் மருந்து மெட்பார்மின் என்ற மருந்தின் மூலம் ஒரு இயற்கை தாவரமாகும். GALEGA OFFICINALIS என்ற மூலிகை மருத்துவ தாவரத்தில் இருந்துதான் டைப் இரண்டாம் வகை சர்க்கரை நோய்க்கு பயன்படுகிற இந்த மெட்பார்மின் என்ற ஆங்கில மருந்து தயாரிக்கபடுகிறது. இந்த மூலிகை தாவரத்திற்கு Goat’s rue, French iliac, Italian fitch or professor-weed என்ற வேறு பெயர்களும் உண்டு – இந்த…

Yoga is the art of connecting the mind, body and soul with one another. It is the art Indian Rishis have left us with, to keep ourselves healthy. The word “Yoga “is derived from the Sanskrit root Yuj which means to unite and to integrate. The harmony, balance or equilibrium of the body, mind, and…

Did you know an estimated seven to 10 million people worldwide are living with Parkinson’s disease? What is Parkinson’s Disease (PD)? Parkinson’s Disease is a progressive disorder that affects the nerve cells due to the loss of dopamine. This nervous system disorder belongs to a group of conditions termed as Motor System Disorders. The muscles…

“Equipped with his five senses, man explores the universe around him and calls the adventure Science. “ – Edwin Hubble. Ancient Indian Ayurveda specialists realized the significance of the five senses that human beings possesses thousands of years before our new-age scientists began appreciating the same. According to Ayurveda philosophy our body is made up…

2016 © Copyright - Herbz & Healz Ayurveda-Sidhha Hospital Chennai

Contact        +91 90 4333 6444

Loading...