வருனாதி கசாயம், வீரதவாதி கஷாயம், கோக்ஷுராதி குக்குலு, புனர்ணவாதி குக்கலு, சந்திர பிரபா வடி, அஷ்மரீ சூர்ணம், சிலாஜித் பஸ்ம சித்தா மருந்துகளில் சிருகன்பீளை சூரணம், நெருஞ்சில் குடிநீர், நண்டுக்கல் பஸ்மம், கல்நார் பற்பம், வெடியுப்பு சுண்ணம் யுனானி மருந்துகளில் ஹயரூல் யூத் பஸ்மம் ஹோமியோ மருந்துகளில் பெர்பெரிஸ் வல்காரிஸ், ஹைட்ராஞ்ஜி யா, லைகோ, சைலீசியா கொண்டும் கரைக்கலாம்.

2016 © Copyright - Herbz & Healz Ayurveda-Sidhha Hospital Chennai

Contact        +91 90 4333 6444

Loading...